Carl_Rahn-000.jpg
Carl_Rahn-001-Kiel_Buergerhaus_Faulstrasse.jpg
Carl_Rahn-002-Kiel_Daenisches_Tor.jpg
Carl_Rahn-003-Kiel_Alter_Markt_20_VS.jpg
Carl_Rahn-004-Kiel_Alter_Markt_20_RS.jpg
Carl_Rahn-005-Kiel_Fachwerkhaus_Hassstrasse.jpg
Carl_Rahn-006-Kiel_Flaemische_Strasse_1.jpg
Carl_Rahn-007-Kiel_Giebelhaus_Schuhmacherstrasse.jpg
Carl_Rahn-008-Kiel_Haeuser_am_Nikolaikirchhof.jpg
Carl_Rahn-009-Kiel_Klosterkirchhof_ehem_Universitaet.jpg
Carl_Rahn-010-Kiel_Treppengiebelhaeuser_Flaemische_Strasse.jpg
Carl_Rahn-011-Kiel_Nachgotische_Haeuser_Flaemische_Strasse.jpg
Carl_Rahn-012-Kiel_Nikolaikirche.jpg
Carl_Rahn-013-Kiel_Portal_Heilig-Geist-Kirche.jpg
Carl_Rahn-014-Kiel_Tanzsaal_Markt.jpg
Carl_Rahn-015-Kiel_Kreuzgang_Heilig_Geist_Kirche.jpg
Carl_Rahn-016-Kiel_altes_Rathaus_Alter_Markt.jpg
Carl_Rahn-017-Kiel_Faulstrasse 27_ Ecke_Kuetertor.jpg